Regulamin konkursu „STYLIZACJA MIESIĄCA”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zaakceptują Regulamin.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej www.wczym.pl.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 9.10.2016 do 20.11.2016
 2. Udział w konkursie polega na dodaniu stylizacji własnego autorstwa, oznacza to, że zdjęcia powinny być autorstwa osoby biorącej udział w konkursie. Prace, na których są widoczne zdjęcia z sieci nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 3. O tym czy dane głosowanie trafi na stronę główną decyduje Administrator, pod uwagę są brane czynniki takie jak: estetyka, jakość zdjęcia i inne.
 4. Nagroda trafia do osoby, która uzbiera najwięcej głosów (suma) przypadających na jedno głosowanie.
 5. Żeby głosowanie brało udział w konkursie, musi być dodane w okresie trwania konkursu.

III. Nagrody

 1. Nagrodą jest karta podarunkowa do sklepu iperfumy.pl o wartości 200zł.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę wygra uczestniczka, której głosowanie uzbiera najwięcej głosów.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez Administratora serwisu.
 2. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 10 dni roboczych.
 3. Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, mailem na adres kontakt@wczym.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w art.II pkt. 1 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie www.wczym.pl.