Regulamin wCzym.pl

Dział I – Wprowadzenie

Art. 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania strony społecznościowej wCzym, zwanej dalej Serwisem oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Koncepcja serwisu, grafika, logotyp, elementy graficzne, baza danych oraz teksty znajdujące się na stronie podlegają ochronie prawnej.

Art. 2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności wCzym.pl, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Art. 3

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego zasad, a także do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Dział II - Definicje

Art. 4

Nazwy, które są zawarte w regulaminie definiowane są następująco:

Administrator

Osoba, która zarządza zdjęciami, akceptuje lub odrzuca dane głosowania.

Ban

Jest to stała blokada nałożona na użytkownika za wielokrotne łamanie regulaminu, bądź, gdy zdecyduje tak Administrator.

Zdjęcia

Zdjęcia, które zostały umieszczone w serwisie przez użytkowników

Dane

Informacje, które Użytkownik o sobie udostępnia, a także informacje niezbędne do procesu rejestracji.

wCzym/Serwis

Serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.wczym.pl

Konto

Jest to miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik może zarządzać swoimi danymi. Dzięki posiadaniu konta Użytkownik staje się pełnoprawnym członkiem Serwisu. Dane mogą zostać wykorzystane przez wCzym.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

Komentarz

Jest to tekst, który użytkownik może opublikować w Serwisie pod danym zdjęciem.

Login

Jest to ciąg znaków ustalony przez użytkownika, dzięki którym może on korzystać z serwisu.

Profil

Jest to miejsce, gdzie publikowane są dane użytkownika.

Regulamin

Zbiór zasad korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratorów.

Użytkownik

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Umowa

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Wczym.pl z chwilą rejestracji w Serwisie.

Dział III – Utworzenie konta oraz zasady korzystania z wCzym.pl

Art. 5

Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, która zarejestruje się oraz zaakceptuje Regulamin.

Art. 6

Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza, który dostępny jest na stronie: http://wczym.pl/regulamin. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest pod adresem http://wczym.pl/regulamin

Art. 7

W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest do padania danych, które są zgodne z prawdą. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować blokadą konta.

Art. 8

Rejestracja oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony, o chęci rezygnacji należy powiadomić Serwis przed odpowiedną wiadomość.

Art. 9

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, ma prawo do:

 1. Posiadania własnego, indywidualnego Konta w Serwisie
 2. Zmiany swoich danych w profilu
 3. Przeglądania Profili innych Użytkowników, głosowań, a także głosowania zdjęcia
 4. Dodawanie własnych zdjęć, które będą brały udział w głosowaniach
 5. Komentowania zdjęć
 6. Usunięcia lub edycji swoich głosowań, edytować można głosowania, które nie mają jeszcze żadnych głosów
 7. Głosowania na zdjęcia już dodane przez innych użytkowników

Art. 10

Zakazane jest:

 1. Używanie wulgaryzmów, wpisów rasistowskich, obraźliwych oraz godzących w godność drugiego człowieka
 2. Umieszczanie pornografii
 3. Reklamowanie stron, które nie są powiązane z Serwisem, szczegóły reklamy znajdują się w dziale Współpraca
 4. Łamanie zasad zawartych w regulaminie
 5. Rozsyłanie materiałów uważanych za spam

Dział IV - Konto

Art. 11

Użytkownik może posiadać niezliczoną ilość Kont w Serwisie.

Art. 12

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest niedozwolone

Art. 13

Z Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

Art. 14

Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta poprzez kontakt się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

W celu usunięcia konta należy napisać wiadomość do Administratora i wyrazić chęć usunięcia konta.

Art. 15

Użytkownik, który łamie regulamin może zostać ukarany blokadą lub usunięciem konta.

Art. 16

Konta nieużywane przez 3 miesiące mogą zostać usunięte bez podania przyczyny, zdjęcia, które są już przedawnione również mogą zostać usunięte.

Dział V - Materiały Użytkownika

Art. 17

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiał, które umieszcza w Serwisie, w szczególności za zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w komentarzach. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, które publikuje Użytkownik.

Art. 18

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Zdjęcia są dostępne dla wszystkich i Użytkownik, który dodaje zdjęcia akceptuje to, że robi to na własną odpowiedzialność.

Art. 19

Administrator Serwisu wCzym.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które są dodawane przez Użytkowników. Dołoży jednakże starań, aby wszystkie treści były zgodne z Regulaminem Serwisu oraz zgodne z prawem. Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane w jak najszybszym możliwym czasie, jednakże są to maksymalnie 72h.

Art. 20

Użytkownik, który zaakceptował regulamin zaświadcza, że publikowane zdjęcia są jego autorstwa lub posiada zgodę osób trzecich, które znajdują się na zdjęciach, na publikacje tych zdjęć. Wszelkie roszczenia w sprawie bezprawnego użycia wizerunku należy kierować do Użytkownika. Serwis jednak postara się jak najszybciej rozpatrzyć zgłoszenie osoby trzeciej.

Art. 21

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania zdjęć użytkownika, a także do ich udostępniania w treściach reklamowych oraz serwisach społecznościowych. Serwis nie ma obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

Art. 22,

Rejestracja oznacza akceptację regulaminu, niestosowanie się do zasad powyżej zawartych może skutkować blokadą bądź usunięciem konta Użytkownika.

Dział VII - Reklamacje

Art. 23

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego bądź maila kontakt@wczym.pl

Dział VIII - Postanowienia końcowe

Art. 24

Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://wczym.pl/regulamin

Art. 25

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w tekście Regulaminu w dowolnej chwili. Użytkownicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do usunięcia konta poprzez zgłoszenie tego faktu do Administratora.